परीक्षा शुल्क
खुला प्रवर्ग ५००/-
राखीव प्रवर्ग ३००/-
Help Line No :- 9075360381 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: ११.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)