व्यावसायिक चाचणी ऑनलाइन प्रवेश पत्र
Enter Form No :  
Enter Your Mobile No :  

टीप : वायरमन व संगणक लिपिक या पदाच्या व्यावसायिक चाचणीचे प्रश्न स्वरूप प्रात्यक्षिक स्वरूपाचे प्रश्न असून त्याचे ओब्जेक्टिव (Objective) टाइप मध्ये उत्तरे राहतील.
     
 
Help Line No :- 9075360381 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: ११.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)