ANSWER KEY AND RESULT
Enter Roll_No :  
Enter Your Exam Password :  

नोट : वायरमन व संगणक लिपिक या पदांचा निकाल व्यावसायिक चाचणी झाल्या नंतर जाहिर करण्यात येईल
     
 
Help Line No :- 9075360381 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: ११.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)